Quality-Department-Samm-Teknoloji

Kalite Yönetimi

Fiber Optikte Mükemmelliği Aydınlatıcı

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Telekomünikasyon sektöründe ulusal ve uluslararası pazarda en çok tercih edilen marka olmak vizyonumuz ışığında çıktığımız yolda;
Çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve ülkemize katkı sağlayacak aşağıda sıralanan maddelerin gerçekleşmesi için tüm kaynakları sağlamayı, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ederiz;

 • Çalışmalarımızı, yasa, yönetmelik ve uluslararası standartlar doğrultusunda gerçekleştirmek.
 • Verimlilik ve sürekli iyileştirme anlayışı çerçevesinde ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermemek, uygulanabilir şartların yerine getirilmesi için faaliyetleri düzenlemek.
 • Sunduğumuz hizmetin ve Entegre Yönetim Sistemimizin en önemli yapı taşları arasında yer alan çalışanlarımızın, memnuniyetini ön planda tutmak ve kişisel gelişimi destekleyici eğitim faaliyetlerinde bulunmak, deneyim ve hayal güçleriyle katkıda bulunmalarını desteklemek.
 • Çalışanların ve çalışan temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamayı desteklemek.
 • Yenilikçi hizmet ve teknolojiler ile sürdürülebilir müşteri memnuniyetin sağlandığı yönetişim yaklaşımı sergilemek.
 • Uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.
 • Tedarikçilerimiz ile faydaya dayanan ilişkiler kurmak ve bu ilişkilerin müşteri, çalışan ve tedarikçi memnuniyeti ışığında sürdürülebilmesini sağlamak.
 • Doğaya ve çevreye duyarlı bir şirket olarak; çevre kirliliğini önlemek için çalışmak ve çalışanlarını bu amaca yöneltmek.
 • İnsan haklarına ve iş sağlığı ve güvenliğine saygılı bir şirket olarak; tehlikelerin ortadan kaldırılması, İSG risklerini azaltmak, meslek hastalıklarını engelleyici faaliyetlerde bulunmak.
 • Entegre yönetim sisteminin etkinliğinin arttırılması, iyileştirilmiş sonuçlara erişilmesi için risk ve fırsatların belirlenmesi, olumlu/ olumsuz etkilerin proaktif yönetim yaklaşımı ile değerlendirmek.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

1. Amaç

Bu politika; SAMM Teknoloji’de kullanılan bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve sadece yetki verilen kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, kurum bünyesinde çalışanların ve diğer ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Bu politika; SAMM Teknoloji’de hizmet sunumu sürecinde yer alan tüm bilgi sistemlerini, bilişim kaynaklarını, fiziksel bilgi varlıklarını, bilişim ağları ve altyapısını, uygulama yazılımlarını, veri tabanı sistemlerini, tüm bilgi işlenen platform ve süreçleri ve bu süreçlerde görev yapan personel ve tedarikçiler de dâhil tüm paydaşları kapsar. Dokümante edilmiş bir BGYS’ni kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır.

3. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bilgi Güvenliği: Bilgi ve bilgi işleme tesislerinin emniyetli ve güvenilir olarak kullanılabilmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin muhafazası ve yetkisiz şahısların bilgiye ulaşmaları halinde tespit edilmelerine yönelik tedbirlerin tümüdür.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS): Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş, planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, yazılı hale getirilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütünüdür.

4. Bilgi Güvenliği Organizasyonu

4.1. SAMM Teknoloji genelinde bilgi güvenliği ve siber olaylara müdahale ile ilgili konularda en üst düzeyde karar organı olarak görev yapmak, bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmaları yapmak maksadıyla BGYS Kurulu oluşturulmuştur.

4.2. Bilgi Güvenliği Alt Komisyonu çalışmalarını koordine etmek ve komisyon toplantılarına başkanlık yapmak üzere SAMM Teknoloji’de görev yapan belirli personeller BGYS Kurulu Görevli’leri olarak atanmıştır.

4.3. El kitabı ve Uygulanabilirlik Bildirgesinde belirtilen görevleri yerine getirmek ve SAMM Teknoloji bünyesinde yer alan tüm bölümler ile koordineli olarak gerekli çalışmaları yürütmek üzere Bilgi İşlem Departmanında göre alan ilgili personel görevlendirilmiştir.

4.4. Bilgi güvenliğinin insan kaynakları, fiziksel ve çevresel güvenlik, hukuk işleri ve bilgi sistemleri ile ilgili alanlarında gerekli desteği vermek üzere ilgili birimleri temsilen BGYS Kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılmıştır.

5. Politika

Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için risk yönetimi uygulayarak belirlenen riskleri doğru bir şekilde yönetmek esas amacımızdır.

Bu amaç doğrultusunda;

 • Bilginin gizliliğine ve bütünlüğüne zarar verebilecek yetkisiz kişilerin erişimine karşı korumayı
 •  İçerden veya dışardan gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumayı
 •  Bilgiye erişilebilirliğini belirlenmiş yetkiler ve iş süreçleriyle sağlamayı
 •  Yasal şartlara, paydaşlarımız ile bilgi güvenliğine dair yapılan sözleşmelere uymayı
 •  İş sürekliliğimizi sürdürmeyi ve değerlendirmeyi ve iyileştirmeyi
 •  Bilgi güvenliği bilincini arttırmak amacıyla farkındalık çalışmaları yapmayı
 •  Bilgi güvenliği kapsamında dâhili ve harici iletişimi etkili şekilde sürdürmeyi
 •  Risk yönetim sisteminin sürekliliğini sağlamayı
 •  Bilgi güvenliği yönetim sisteminin amaç ve hedeflerini gerçekleştirerek sürekli iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilir Yeşil Çevre Politikası

SAMM Teknoloji ailesi olarak; Çevresel sürdürülebilirlik ile gelecek nesillere daha temiz daha sağlıklı bir çevre hazırlama ve doğal kaynakları uzun vadede koruma altına alma sorumluluğu bilincinde çalışmaktayız.

Dünyamız için mikro ve makro ölçekte sürdürülebilirliği amaçlayan, sosyal ve çevresel olarak etik ve sorumlu bir şekilde faaliyet göstermek şirketimizin politikasıdır. Çevresel uygulamalar ve politikalar için yaratıcı ve yenilikçi çözümleri öne çıkartarak çevreci vizyonumuzu ve “yeşil” zihniyetimizi sürekli olarak güçlendirmeye çalışıyoruz.

Bu bağlamda, çevremizi korumak için bireysel, kurumsal, ulusal ya da uluslararası ölçekte yürüttüğümüz sistematik çalışmaların, benimsediğimiz anlayışların ve koyduğumuz hedeflerin tamamını çevresel sürdürülebilirlik başlığı altında değerlendirebiliriz.

Yeşil Çevre Kuralları, Politikamızın tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve onlar arasında yayılmasını kolaylaştırmak amacıyla Çevre Politikası ilkelerimiz doğrultusunda oluşturulmuştur.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır.

 • Hava, toprak ve suyu korumak ve bunlara saygı göstermek.
 • Hayvan ve bitki türlerini korumak.
 • Atık üretimini en aza indirmek; atıkları yeniden kullanmak, geri dönüştürmek ve bilinçli bir şekilde bertaraf etmek.
 • Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak.
 • Mümkün oldukça en üst düzeyde kirlilik kontrol teknolojisini kullanmayı hedeflemek.
 • Kültürel, jeolojik, tarihi, arkeolojik ve/veya paleontolojik alanlara saygı göstermek.
 • Açık iletişim süreci izlemek. Komşulara ve hissedarlara karşı saygılı olmak.
 • Mümkün oldukça işlenmemiş hammadde kullanımını azaltmak. Kaynakların verimli ve bilinçli bir şekilde kullanımını en üst düzeye çıkarmak.
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
 • Sürdürülebilir Yeşil Çevre Politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak.

SAMM Teknoloji Sürdürülebilirlik Politikası

SAMM Teknoloji için sürdürülebilirlik kurum kültürünün ve değerlerinin özünü oluşturmaktadır.

Yaptığımız her işte mükemmelliğe kendimizi adadık. Uzmanlardan oluşan tutkulu bir ekip ile olağanüstü ürün ve hizmetler sunmaya olan bağlılığımızla, insana ve çevreye duyarlı üretimle büyümeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir bir gezegende, insani var oluşun sağlıklı bir şekilde devamlılığının sağlanması için; hep birlikte çaba sarf edilmesi gerektiği bilinciyle tüm faaliyetlerimizde iş anlayışını ekonomik, çevresel ve sosyal boyutta ele alarak değerlendirilmekte, kararlar almakta ve değer yaratma sürecini bu boyutlara dikkat ederek yönetmekteyiz.

Üretim ve hizmet gücümüzü yaşadığımız gezegene, çevreye, ekonomiye, topluma, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza değer katacak şekilde kullanıyor; sürdürülebilirlik stratejimizi de bu temellere dayandırarak oturtuyoruz.

Sürdürülebilirlik İlkelerimiz

SAMM Teknoloji olarak sürdürülebilirlik konusunda aşağıdaki ilkeleri benimsemekteyiz:

 • Vizyonu ve paydaşları tarafından tercih edilen kurumsal faaliyetleri çerçevesinde, sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli geliştirmek ve devamlılığını sağlamayı,
 • Ekolojik dengeyi korumak için, doğal kaynak kullanımı azaltmak ve geri dönüştürebilir materyallerin tüketimini sağlamayı,
 • Yenilenebilir ve temiz enerji üzerine yatırım yaparak doğa ve çevrenin korunmasına yardımcı olmayı,
 • Enerjiyi etkin ve verimli kullanarak doğal kaynakların korunmasına yardımcı olmayı,
 • Personele, çevrenin korunmasını sağlamak üzere eğitim vermeyi,
 • Çalışanları aktif katılıma özendirerek açık iletişim ortamı sağlamayı,
 • İnsan haklarına saygılı, sosyal adaletin ve çalışma haklarının sürekli geliştiği çağdaş bir iş ortamı yaratıp ve bu sayede paydaşlarının bilinç ve farklılığını artırmayı,
 • Yarattığı ve biriktirdiği değerlerin, müşterileri, çalışanları ve diğer paydaşları ile adil paylaşımını esas alan bir anlayışı,
 • Müşterilerini varlık sebebi olarak görüp müşteri odaklı çalışma anlayışını her zaman ön planda tutmayı,
 • Şirket performansını ve üretimin verimliliğini arttırarak, üretim süreçlerinde sürdürülebilirlik ekseninde toplumun taleplerine karşılık vermeyi,
 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçleri sürekli iyileştirmeyi,
 • Etik değerler ve yolsuzlukla mücadele olmak üzere, kurumsal yönetim ilkelerini şirket kültürü olarak benimseyip,
 • Rüşvet ve yolsuzluğa hiçbir şekilde müsamaha göstermeyip, yolsuzluk ve rüşvet karşıtlığını temel sorumluluğu olarak kabul edip, süreçlerimizi usulsüzlük ve rüşvet karşıtlığını gözetecek şekilde gözden geçirmeyi benimsiyoruz.

ISO
14001-2015

ISO
45001-2018

ISO
27001-2017

ISO
9001-2015

TSE
064123-02/02

TSE
064123-01/01

TSE
HYB

SIFIR ATIK
TS/41/C/20/237

RoHS
Compliancy

Yeşil Çevre
Politikası

Entegre Yönetim
Sistemi Politikası

Sürdürülebilirlik
Politikası

Bilgi Güvenliği
Politikası

Detaylı Müşteri Memnuniyeti Anketine Göz Atın